O'zgartirilgan: 23-02-2021

Statistik grafikalar

Aktivlar dinamikasi, mln. so'm
Majburiyatlar dinamikasi, mln. so'm
Kapital dinamikasi, mln. so'm
Aktivlar tarkibi, %
Majburiyatlarning tuzilishi, %
Aktivlar va kapitalning rentabelligi, %